Модель випускника школи

Автор: Таня Д від 2-08-2018, 11:26, переглядів: 48 0

Модель виховної системи
Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II ступенів № 12
Донецької обласної ради

Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.
Шкільна виховна система - це широке поняття, вона охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей ( не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи-інтернату, вплив соціального, природного, предметно – естетичного середовища, що невпинно розширює виховний простір.
Виховна система – складне психолого-соціальне утворення, відкрита система: вона не тільки успішно взаємодіє з близьким і далеким соціумом, а й освоївши його, сама стає могутнім засобом соціалізації. Виховна система не зводиться тільки до системи педагогічної. Педагогічна система – це вужче поняття, ніж виховна система, але вона – кістяк виховної системи та її основа. Виховна система, з одного боку, - психолого - педагогічна, з іншого – соціально-педагогічна. Вона впливає на учнів не тільки як педагогічний чинник ( через урок, учителя, підручники, дитячі заходи, класні години тощо), а й як чинник соціальний ( через довкілля, взаємини між дітьми, вчителями, батьками, друзями школи, через психологічний клімат у колективі, який об’єднує дітей та дорослих у межах навчального закладу, а саме існування такого поняття як «інтернатська родина».
Святогірська санаторна школа-інтернат працює над проблемою:
«Використання проектних технологій в комплексному підході до лікувально-оздоровчого процесу школи-інтернату санаторного типу.»
Виходячи з проблеми школи, метою виховної роботи стає :
« Формування життєво компетентної особистості, готової до самостійного свідомого вибору свого майбутнього, особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин і професіонал.»
Основні виховні завдання:
• Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для все вимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
• Підтримка та зміцнення інтернатських традицій, що сприяють створенню загальношкільної «Інтернатської родини,» ( традиційні свята, музей історії школи).
• Удосконалення методичної майстерності вихователя, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• Введення в практику виховної роботи інноваційних педагогічних технологій ( діагнозтично - проектуючий комплекс «Універсал.» )
• Організація і розвиток педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.
Виховна робота зорієнтована на дотримання наступних принципів:
• Принцип національної спрямованості : залучення дітей до цінностей народу, засвоєння ними його традицій, звичаїв, моралі.
• Принцип культуровідповідності: органічний зв’язок з історією свого народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності і спадковості поколінь.
• Акмеологічний принцип : засвоєння дитиною найвищих морально-духовних цінностей, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.
• Принцип цілісності: єдність і узгодженість дій вчителів, школи, сім’ї і громадськості.
• Принцип суб’єкт – суб’єктивної взаємодії : виховання розвиваючої особистості проходить тільки в процесі включення її в діяльність.
• Принцип особистісної орієнтації: врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної окремої дитини.
• Принцип превентивності: профілактика негативних проявів поведінки серед дітей.
Не менш значущим в виховній системі школи є управлінський аспект, на який покладена функція координації функціонування процесу виховання, як єдиної системи:
• Формування мети і завдання на наступний період.
• Подання річного плану виховної роботи (за системою «Універсал»), відповідність виховних планів груп меті і завданням виховної роботи школи.
• Розстановка педагогічних кадрів, складання графіків роботи.
• Контроль ведення єдиної форми групової документації (Щоденник вихователя).
• Зв’язок вихователів з іншими учасниками навчально-виховного процесу, органами учнівського самоврядування.
• Організація соціального захисту дітей пільгових категорій.
• Організація підвищення рівня кваліфікації вихователів ( робота з молодими спеціалістами, курсова перепідготовка, робота МО вихователів (1-9кл., початкова школа), контроль самоосвітньої діяльності),
• Організація надходження нової методичної та нормативної інформації з питань організації виховної роботи.
• Вибір раціональних видів і форм контролю, аналіз результатів контролю, з’ясування причин недоліків, визначення шляхів їх подолання.
• Організація взаємодії з батьківською громадськістю та державними службами і установами.
Особистість дитини – ось те зерно, яке має плекати вихователь. З метою вивчення особистості дитини , визначення її виховного потенціалу, з 2005-2006 н.р. в інтернаті проводяться тестування рівня вихованості за методикою М.Капустіна, а з 2010-2011 н.р. – за методикою Т.І.Шамової. За результатами тестування формуються напрямки корекційної роботи в кожній окремій групі.
Основні напрямки виховної роботи школи-інтернату відповідають Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави – виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культури міжетнічних відносин.
• Ціннісне ставлення до людей – виявляється у моральній активності особистості, працелюбності, милосердя, толерантності, готовності допомогти іншим, здатності протистояти виявам жорстокості.
• Ціннісне ставлення до природи – виявляється у усвідомленні відповідальності за збереження природних багатств, загальна екологічна культура.
• Ціннісне ставлення до мистецтва – формується в процесі естетичного виховання, виявляється у виявах дій і вчинків пов’язаних зі здатністю дитини збагнути і виразити власне ставлення до мистецтва, вміння сприймати навколишні об’єкти, як естетичні цінності.
• Ціннісне ставлення до праці – усвідомлення дитиною соціальної значущості праці, розвиток потреби в трудовій активності, розуміння економічних законів і потреб суспільства.
• Ціннісне ставлення до себе – передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, є важливою умовою формування в подальшому активної життєвої позиції.
• Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» - розвиненість гігієнічних навичок, вміння належно оцінювати стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.
• Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» - передбачає формування у дитини вміння сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості.
• Ціннісне ставлення до свого соціального «Я» - виявляється у здатності орієнтуватися і пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати, визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні співпраці з дорослими і однолітками, вмінні запобігати конфліктам.
Організація учнівського самоврядування.
Організація роботи з учнівського самоврядування, моделювання дорослого життя в інтернатській родині, це - « Шкільне самоврядування», гаслом роботи якого є : « Самі вирішили, самі зробимо, самі відповідаємо.»
Впроваджуючи цей вид роботи в процес виховання учнів перед собою ми ставили за мету, формування особистості, якій притаманні демократична, громадська культура, готувати дитини до компетентної участі в житті суспільства.
Тому засобами учнівського самоврядування ми вирішуємо наступні завдання:
-знайомство учнів зі світовими демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні,
-формування толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань,
- через систему органів учнівського самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.
- сформувати у учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму, прозорості.
- сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
- виховання громадської свідомості , самостійності, відповідальності, навичок міжособистісного спілкування.
Ця робота дала певні позитивні результати; самоаналіз, самоосуд, приводять до зміни поведінки дітей, які вважають себе повноцінною ланкою дорослого життя. Кожний намагається стати лідером, допомогти собі та іншим в здійсненні дитячих бажань, відтворюють їх самі в житті школи, вчаться відстоювати свої думки і прислухатися до думок інших, відповідально ставитися до своїх обов’язків.
Традиційні справи ШС:
• президентські вибори (жовтень)
• щосереди відбувалися засідання парламенту школи, під головуванням президента, на яких обговорювалися поточні справи підводилися щотижневі підсумки конкурсу на кращий клас, планування роботи на тиждень;
• щовівторка відбувалося засідання старостату (4-9кл.) по розгляданню “добрих справ” додаткових бонусів конкурсу “ кращий учень”
• щоп’ятниці - тематичні лінійки (5-9кл.) з оголошення підсумків конкурсу “кращий клас”, звітували за чергування по школі
• активно працювали міністерство з питань господарської діяльності, підсумки прибирань спалень і класів ( щоденне заповнення “Листків чистоти)
• щосуботи і щоп’ятниці дискотеки з ігровими програмами і тематичними вечорами - святами
• постійно діяли стенди “Конкурс на кращий клас” і “Шкільний уряд”.
Особливістю формування учнівського самоврядування в нашій санаторній школі – інтернаті є те, що дитина лише рік перебуває на оздоровленні в інтернаті ( Постанова № 363 від 12. 06. 2003). До цього слід зазначити вік дітей – до 14 років. Тому структура самоврядування в школі має бути максимально простою і прозорою, а форма – практичною і дієвою.
Враховуючи все вище викладене, структура виховної роботи санаторної школи-інтернату м. Святогірська має наступний вигляд.

Модель випускника школи

Автор: Деркач Т.М. заступник директора з ВР
11.03.2013р.

Категорія: Виховна робота

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Додавання коментаря

Ім'я:*
E-Mail:
Коментар:
Введіть код: *