welcome

Автор: psiholog от 9-08-2018, 17:00, переглядів: 590 0

Вчитися - нелегка праця. Щодня доводиться відвідувати заняття, запам’ятовувати величезну кількість нової інформації, вести конспекти, відповідати на питання вчителів і писати контрольні роботи.

1. Правильно постав задачу! Не думай, як змусити себе вчитися, а думай, як почати добре вчитися. Не примушуй себе (підсвідомість буде чинити опір насильству), а плануй! Постав мету отримати в семестрі по конкретному предмету на бал більше, ніж зараз, і підсвідомість тут же знайде шляхи вирішення цього завдання.

Ознайомитися з усіма порадами можна на "Сторінці психолога" в розділі "Поради вихованцям".

Категорія: До уваги учнів

 

Автор: psiholog от 9-08-2018, 16:17, переглядів: 1 269 0

Початок навчання у школі – визначний момент у житті дитини. Він кардинально змінює весь спосіб її буття. Свій новий статус школяра дитина не завжди сповна усвідомлює, але обов’язково відчуває і переживає його: пишається тим, що стала дорослою; з’являється бажання бути успішною у навчанні.
Перед педагогами з'являється безліч питань:
Як організувати особливе середовище й віковідповідну діяльність, в якій дитина могла б себе реалізувати?
Якими є особливості дитини 6 – 7-ми років?
Як учителю привертати увагу до своїх слів?
Чому учням складно переносити увагу з одного предмета діяльності на інший?
Як надати свободу учням, проте не зашкодити навчанню, не внести в нього дезорганізацію?
Які етапи та умови розвитку пізнавальних інтересів дітей цього віку?
Отримати відповіді на ці та інші питання можна, перейшовши за посиланням, в навчально-методичному посібнику «Нова українська школа: порадник для вчителя». Посібник містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть вчителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.
Особливості розвитку дітей 6-7 років
Нова українська школа: порадник для вчителя

Категорія: Вчительська

 

Автор: Таня Д от 2-08-2018, 11:26, переглядів: 163 0

Модель виховної системи
Святогірської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II ступенів № 12
Донецької обласної ради

Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.
Шкільна виховна система - це широке поняття, вона охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей ( не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи-інтернату, вплив соціального, природного, предметно – естетичного середовища, що невпинно розширює виховний простір.
Виховна система – складне психолого-соціальне утворення, відкрита система: вона не тільки успішно взаємодіє з близьким і далеким соціумом, а й освоївши його, сама стає могутнім засобом соціалізації. Виховна система не зводиться тільки до системи педагогічної. Педагогічна система – це вужче поняття, ніж виховна система, але вона – кістяк виховної системи та її основа. Виховна система, з одного боку, - психолого - педагогічна, з іншого – соціально-педагогічна. Вона впливає на учнів не тільки як педагогічний чинник ( через урок, учителя, підручники, дитячі заходи, класні години тощо), а й як чинник соціальний ( через довкілля, взаємини між дітьми, вчителями, батьками, друзями школи, через психологічний клімат у колективі, який об’єднує дітей та дорослих у межах навчального закладу, а саме існування такого поняття як «інтернатська родина».
Святогірська санаторна школа-інтернат працює над проблемою:
«Використання проектних технологій в комплексному підході до лікувально-оздоровчого процесу школи-інтернату санаторного типу.»
Виходячи з проблеми школи, метою виховної роботи стає :
« Формування життєво компетентної особистості, готової до самостійного свідомого вибору свого майбутнього, особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин і професіонал.»
Основні виховні завдання:
• Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для все вимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
• Підтримка та зміцнення інтернатських традицій, що сприяють створенню загальношкільної «Інтернатської родини,» ( традиційні свята, музей історії школи).
• Удосконалення методичної майстерності вихователя, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
• Введення в практику виховної роботи інноваційних педагогічних технологій ( діагнозтично - проектуючий комплекс «Універсал.» )
• Організація і розвиток педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.
Виховна робота зорієнтована на дотримання наступних принципів:
• Принцип національної спрямованості : залучення дітей до цінностей народу, засвоєння ними його традицій, звичаїв, моралі.
• Принцип культуровідповідності: органічний зв’язок з історією свого народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності і спадковості поколінь.
• Акмеологічний принцип : засвоєння дитиною найвищих морально-духовних цінностей, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.
• Принцип цілісності: єдність і узгодженість дій вчителів, школи, сім’ї і громадськості.
• Принцип суб’єкт – суб’єктивної взаємодії : виховання розвиваючої особистості проходить тільки в процесі включення її в діяльність.
• Принцип особистісної орієнтації: врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної окремої дитини.
• Принцип превентивності: профілактика негативних проявів поведінки серед дітей.
Не менш значущим в виховній системі школи є управлінський аспект, на який покладена функція координації функціонування процесу виховання, як єдиної системи:
• Формування мети і завдання на наступний період.
• Подання річного плану виховної роботи (за системою «Універсал»), відповідність виховних планів груп меті і завданням виховної роботи школи.
• Розстановка педагогічних кадрів, складання графіків роботи.
• Контроль ведення єдиної форми групової документації (Щоденник вихователя).
• Зв’язок вихователів з іншими учасниками навчально-виховного процесу, органами учнівського самоврядування.
• Організація соціального захисту дітей пільгових категорій.
• Організація підвищення рівня кваліфікації вихователів ( робота з молодими спеціалістами, курсова перепідготовка, робота МО вихователів (1-9кл., початкова школа), контроль самоосвітньої діяльності),
• Організація надходження нової методичної та нормативної інформації з питань організації виховної роботи.
• Вибір раціональних видів і форм контролю, аналіз результатів контролю, з’ясування причин недоліків, визначення шляхів їх подолання.
• Організація взаємодії з батьківською громадськістю та державними службами і установами.
Особистість дитини – ось те зерно, яке має плекати вихователь. З метою вивчення особистості дитини , визначення її виховного потенціалу, з 2005-2006 н.р. в інтернаті проводяться тестування рівня вихованості за методикою М.Капустіна, а з 2010-2011 н.р. – за методикою Т.І.Шамової. За результатами тестування формуються напрямки корекційної роботи в кожній окремій групі.
Основні напрямки виховної роботи школи-інтернату відповідають Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»:
• Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави – виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культури міжетнічних відносин.
• Ціннісне ставлення до людей – виявляється у моральній активності особистості, працелюбності, милосердя, толерантності, готовності допомогти іншим, здатності протистояти виявам жорстокості.
• Ціннісне ставлення до природи – виявляється у усвідомленні відповідальності за збереження природних багатств, загальна екологічна культура.
• Ціннісне ставлення до мистецтва – формується в процесі естетичного виховання, виявляється у виявах дій і вчинків пов’язаних зі здатністю дитини збагнути і виразити власне ставлення до мистецтва, вміння сприймати навколишні об’єкти, як естетичні цінності.
• Ціннісне ставлення до праці – усвідомлення дитиною соціальної значущості праці, розвиток потреби в трудовій активності, розуміння економічних законів і потреб суспільства.
• Ціннісне ставлення до себе – передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, є важливою умовою формування в подальшому активної життєвої позиції.
• Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» - розвиненість гігієнічних навичок, вміння належно оцінювати стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.
• Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» - передбачає формування у дитини вміння сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості.
• Ціннісне ставлення до свого соціального «Я» - виявляється у здатності орієнтуватися і пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати, визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні співпраці з дорослими і однолітками, вмінні запобігати конфліктам.
Організація учнівського самоврядування.
Організація роботи з учнівського самоврядування, моделювання дорослого життя в інтернатській родині, це - « Шкільне самоврядування», гаслом роботи якого є : « Самі вирішили, самі зробимо, самі відповідаємо.»
Впроваджуючи цей вид роботи в процес виховання учнів перед собою ми ставили за мету, формування особистості, якій притаманні демократична, громадська культура, готувати дитини до компетентної участі в житті суспільства.
Тому засобами учнівського самоврядування ми вирішуємо наступні завдання:
-знайомство учнів зі світовими демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні,
-формування толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань,
- через систему органів учнівського самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства.
- сформувати у учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму, прозорості.
- сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
- виховання громадської свідомості , самостійності, відповідальності, навичок міжособистісного спілкування.
Ця робота дала певні позитивні результати; самоаналіз, самоосуд, приводять до зміни поведінки дітей, які вважають себе повноцінною ланкою дорослого життя. Кожний намагається стати лідером, допомогти собі та іншим в здійсненні дитячих бажань, відтворюють їх самі в житті школи, вчаться відстоювати свої думки і прислухатися до думок інших, відповідально ставитися до своїх обов’язків.
Традиційні справи ШС:
• президентські вибори (жовтень)
• щосереди відбувалися засідання парламенту школи, під головуванням президента, на яких обговорювалися поточні справи підводилися щотижневі підсумки конкурсу на кращий клас, планування роботи на тиждень;
• щовівторка відбувалося засідання старостату (4-9кл.) по розгляданню “добрих справ” додаткових бонусів конкурсу “ кращий учень”
• щоп’ятниці - тематичні лінійки (5-9кл.) з оголошення підсумків конкурсу “кращий клас”, звітували за чергування по школі
• активно працювали міністерство з питань господарської діяльності, підсумки прибирань спалень і класів ( щоденне заповнення “Листків чистоти)
• щосуботи і щоп’ятниці дискотеки з ігровими програмами і тематичними вечорами - святами
• постійно діяли стенди “Конкурс на кращий клас” і “Шкільний уряд”.
Особливістю формування учнівського самоврядування в нашій санаторній школі – інтернаті є те, що дитина лише рік перебуває на оздоровленні в інтернаті ( Постанова № 363 від 12. 06. 2003). До цього слід зазначити вік дітей – до 14 років. Тому структура самоврядування в школі має бути максимально простою і прозорою, а форма – практичною і дієвою.
Враховуючи все вище викладене, структура виховної роботи санаторної школи-інтернату м. Святогірська має наступний вигляд.
Автор: Деркач Т.М. заступник директора з ВР
11.03.2013р.

Категорія: Виховна робота

 
 

Автор: Таня Д от 1-08-2018, 10:01, переглядів: 122 0

Зустріч педколективу школи з Киричуком В.О., автором ДПК "Універсал"Візитна картка
Святогірська ЗСШІ І-ІІ ст. №12 облради
ІІ сем. 2017 - 2018 н.р.

Директор :Поух Г.В.

Проблеми навчального закладу станом на I сем. 2017 - 2018 н.р.
індивідуальна :
1. [3.30.1] Низький рівень інтеграції учнів в класних колективах (2-А, 9-А)
2. [4.2.1] Низька естетична чутливість учнів (9-А)
3. [4.22.1] Не сформовані ЦП "Я і друзі" (2-А)
4. [2.6.1] Висока агресивність учнів (2-А)
5. [3.8.1] Висока невпевненість в учнів (2-А)

групова :
6. [4.20.2] Не сформовані ЦП "Я і навчання" (4-А, 8-А, 9-А)
7. [3.28.2] Низький рівень згуртованості учнів в класах (1-А, 4-А, 6-А, 7-А, 9-А)
8. [4.18.2] Не сформовані ЦП "Я і праця" (5-А, 7-А, 9-А)
9. [3.16.2] Наявність "груп ризику" в класних колективах (3-Б, 4-А, 6-А, 9-А)

колективна :
10. [3.20.3] Наявність ізольованих учнів в класних колективах (Навчальний заклад)
11. [3.18.3] Наявність відторгнутих учнів (Навчальний заклад)

Потенційні можливості навчального закладу станом на I сем. 2017 - 2018 н.р.
індивідуальна :
1. [3.35.1] Сформовані ЦО в громадсько-корисній діяльності (2-А)
2. [3.33.1] Сформовані ЦО в соціально-комунікативній діяльності (2-А)
3. [4.9.1] Сформовані ЦО в духовно-катарсичній діяльності (2-А, 9-А)
4. [4.19.1] Сформовані ЦП "Я і навчання" (2-А, 5-А)
5. [3.19.1] Відсутність ізольованих учнів класних колективах (2-А)
6. [4.21.1] Сформовані ЦП "Я і друзі" (5-А, 6-А)
7. [3.29.1] Високий рівень інтеграції учнів в класних колективах (3-Б)
8. [2.11.1] Висока акивність учнів в Н-П діяльності. (4-А)
9. [2.9.1] Висока активність учнів в П-П діяльності (4-А, 8-А)
10. [1.13.1] Сформовані ЦО в фізично-оздоровчій діяльності (2-А)
11. [1.11.1] Сформовані ЦО в дозвільно-ігровій діяльності (2-А)
12. [2.13.1] Сформовані ЦО в учнів до Х-О діяльності (2-А)
13. [2.15.1] Сформовані ЦО в учнів до трудової діяльності (2-А)

групова :
14. [2.7.2] Висока активність учнів в Х-О діяльності (3-А, 4-А, 8-А)
15. [1.9.2] Висока активність в фізично-оздоровчій діяльності (3-А, 4-А, 8-А)
16. [3.17.2] Відсутність відторгнутих учнів в класних колективах (1-А, 6-А, 8-А)
17. [4.5.2] Висока активність в духовно-катарсичній діяльності (3-А, 4-А, 8-А)
18. [4.3.2] Висока активність в національно-громадській діяльності (3-А, 4-А, 7-А, 8-А)
19. [3.27.2] Високий рівень згуртованості в класних колективах (2-А, 3-А, 8-А)
20. [3.11.2] Висока активність учнів в С-К діяльності (3-А, 4-А, 8-А)
21. [3.13.2] Висока активність в Г- К діяльності (3-А, 4-А, 8-А)
22. [1.7.0] Висока активність в дозвільно-ігровій діяльності (1-А, 3-А, 4-А, 6-А, 8-А)
23. [4.7.0] Сформовані ЦО в національно-громадянській діяльності (2-А, 3-А, 3-Б, 7-А, 9-А)
24. [4.11.0] Сформовані ЦП "Я і сім'я" (2-А, 3-А, 3-Б, 5-А, 9-А)
25. [4.25.0] Сформовані ЦП "Я і Україна" (2-А, 3-А, 3-Б, 5-А, 8-А)
26. [4.27.0] Сформовані ЦП "Я і моральні цінності" (2-А, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-А)

колективна :
27. [4.23.3] Сформовані ЦП "Я і гром.обов'язки" (Навчальний заклад)
28. [3.15.3] Відсутність "груп ризику" в класних колективах (Навчальний заклад)
29. [4.15.3] Сформовані ЦП "Я і мистецтво" (Навчальний заклад)
30. [3.37.3] Позитивне срийняття дітей в сім'ях (Навчальний заклад)
31. [4.13.3] Сформовані ЦП "Я і здоров'я" (Навчальний заклад)
32. [3.31.3] Актив в класних колективах домінує над пасивом (Навчальний заклад)

Задачі особистісного розвитку учнів на семестр
[/b]
[b]1. Підвищити рівень згуртованості учнів в класних колективах навчального закладу через залучення до колективних форм роботи відторгнутих учнів методом заохочення особистості до спільної творчої діяльності.

2. Сформувати ціннісні пріоритети учнів до праці та навчання через формування ціннісних орієнтацій до громадсько-корисної діяльності методом демонстрації особистості зі значними успіхами в навчанні, заохоченням та включенням особистості до колективних справВізитна картка
Святогірської ЗСШІ І-ІІ ст. №12 облради
на I семестр 2017 - 2018 н.р.

Директор :Поух Г.В.

Кількість учнів: загальна – 192 уч., пройшли діагностування – 192 уч.
Коефіцієнт згуртованості - 0,1
Коефіцієнт інтеграції – 0,63
Актив - 129
Пасив – 6
Ізольовані – 34
Відторгнуті – 31
Зона ризику - 13

Проблеми навчального закладу станом на II сем. 2016 - 2017 н.р.
індивідуальна :
[1.12.1] Не сформовані ЦО в Д-І діяльності (7,9)
[2.6.1] Високий рівень агресивності (8)
[2.8.1] Низька активність в Х-О діяльності (9)
[2.12.1] Низька активність в Н-П діяльності (2-Б)
[4.20.1] Не сформовані ЦП "Я і навчання" (9)
групова :
[1.8.2] Низька активність в Д-І діяльності (3, 6, 11, 16)
[2.16.2] Не сформовані ЦО в П-П діяльності (2-Б,4,6,7,8,9)
[3.34.2] Несформовані ЦО в С-К діяльності (4,7,8,9)
[3.36.2] Несформовані ЦО в Г-К діяльності (1,3,4,7,8,9)
[4.8.2] Не сформовані ЦО в Н-Г діяльності (4,7,8,9)
[4.10.2] Не сформовані ЦО в Д-К діяльності (2-Б,4,9)
колективна :
[1.14.3] Не сформовані ЦО в Ф-О діяльності (Навчальний заклад)
[2.14.3] Не сформовані ЦО в Х-О діяльності (Навчальний заклад)
[2.18.2] Не сформовані ЦО в Н-П діяльності (Навчальний заклад)
[3.16.3] Наявність "груп ризику" в класних колективах (Навчальний заклад)
[3.18.3] Наявність відторгнутих учнів (Навчальний заклад)
[3.20.3] Наявність ізольованих учнів в класних колективах (Навчальний заклад)
[3.28.3] Низький рівень згуртованості учнів в класах (Навчальний заклад)

Потенційні можливості навчального закладу станом на II сем. 2016 - 2017 н.р.
індивідуальна :
[4.7.1] Сформовані ЦО в національно-громадянській діяльності (6-А)
[4.5.1] Висока активність в духовно-катарсичній діяльності (2-А, 3-А)
[2.11.1] Висока акивність учнів в Н-П діяльності. (2-А)
[3.13.1] Висока активність в Г- К діяльності (2-А)
[3.17.1] Відсутність відторгнутих учнів в класних колективах (1-А)
[2.9.1] Висока активність учнів в П-П діяльності (3-А)
[1.9.1] Висока активність в фізично-оздоровчій діяльності (1-А, 2-А)
[2.7.1] Висока активність учнів в Х-О діяльності (2-А)
[3.11.1] Висока активність учнів в С-К діяльності (2-А, 3-А)
групова :
[4.23.2] Сформовані ЦП "Я і гром.обов'язки" (4-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А)
[3.15.2] Відсутність "груп ризику" в класних колективах (1-А, 2-А, 3-А, 6-А)
[4.5.2] Висока активність в Д-К діяльності (4-А,5-А)
[4.3.2] Висока активність в національно-громадській діяльності (2-А, 3-А, 5-А,6-А)
[3.29.2] Високий рівень інтеграції учнів в класних колективах (1-А, 2-Б, 4-А, 8-А)
[3.35.2] Сформовані ЦО в Г-К діяльності (3-А,5-А,9-А)
[4.17.2] Сформовані ЦП "Я і праця" (3-А,6-А)
[4.15.2] Сформовані ЦП "Я і мистецтво" (3-А ,6-А, 7-А,8-А,9-А)
[3.11.2] Висока активність С-К діяльності (3-А,5-А,6-А)
[2.9.2] Висока активність в П-П діяльності (3-А,6-А,9-А)
колективна :
[3.31.3] Актив в класних колективах домінує над пасивом (Навчальний заклад)
[4.13.3] Сформовані ЦП "Я і здоров'я" (Навчальний заклад)
[3.13.3] Висока активність в Г-К діяльності (Навчальний заклад)
[4.21.3] Сформовані ЦП "Я і друзі" (Навчальний заклад)
[1.7.3] Висока активність в дозвільно-ігровій діяльності (Навчальний заклад)
[4.27.3] Сформовані ЦП "Я і моральні цінності" (Навчальний заклад)
[4.11.3] Сформовані ЦП "Я і сім'я" (Навчальний заклад)
[4.25.3] Сформовані ЦП "Я і Україна" (Навчальний заклад)

Задачі особистісного розвитку учнів на І семестр 2017-2018 н.р.
1. Підвищити рівень згуртованості учнів в класних колективах школи через підвищення соціального іміджу відторгнутих та ізольованих учнів навчального закладу шляхом залучення до колективних та творчих форм роботи методом заохочення особистості до подальшої спільної діяльності.
2. Сприяти розвитку ціннісних пріоритетів до своєї держави України учнів школи через врахування сформованих моральних цінностей та високої національно-громадянської активності вихованців методом заохочення особистості до спільної творчої діяльності.

Категорія: Вчительська

 

Автор: Таня Д от 25-06-2018, 10:18, переглядів: 139 0Скарбничка вчителя-предметника


Конспект з презентацією уроку російської мови в 7 класі 2017-2018 н.р. Вчитель Колеснікова Л.О. з теми "Дефис в наречиях"Сценарій позакласного заходу до Міжнародного дня рідної мови

Підготували:
Колеснікова Л.О.., вчитель російської мови, Головіна Т.Ю., вчитель української мови, Соляник М.Л., Максименко В.О., вчителі англійської мови.

У листопаді 1999 року на 30-й Генеральній конференції ЮНЕСКО було проголошено Міжнародний день рідної мови. Свято почали відзначати 21 лютого, щоб сприяти визнанню різноманіття мов і культур, свободу їх прояви.
В світі налічується безліч мов. За попередньою оцінкою їх число становить близько 6 тисяч. Кожна мова є інструментом відображення національної культури, інструментом розвитку і збереження духовної та матеріальної спадщини.

У віночок України
Заплету я квіти нині.
Віночок — не проста краса,
Йому підвладні й небеса.
Про це відомо у нас зроду,
Він — оберіг народу й роду.

В рамках предметного тижня в санаторній школі-інтеранті пройшов захід "Віночок вити- життя любити", який
підготували вчителі української мови Головіна Т.Ю., Крижановська Т.М.
Ведучі свята - учениці 9 класу Новак Ганна та Нечепуренко Марія.
Метою заходу було ознайомити учнів із символічними значеннями квітів та кольорів стрічок, що входять до складу традиційного українського вінка, збагачувати знання про квіти як обереги людського життя, їх народні назви, вшанування; виховувати любов до рідного краю, спадщини предків, пошани до народних традицій.

Фотоархів заходу

Сценарій заходу і мультимедійна презентація


Вчитель вищої категорії Конорєзова Олена Олександрівна у 8 класі провела урок - подорож за картою України "Міста України". Урок фізики за темою: лабораторна робота №5 « Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників» із застосуванням цифрового вимірювального комплексу "Енштейн"


Конспект уроку фізики у 8 класі з ppt-презентацією
Фотозвіт

День рідної мови. Матеріали

Урок фізики 7 кл цифровий вимірювальний комплекс "Енштейн" Конорєзова О.О.

Презентація до уроку фізики Конорєзова О.О. (ЛР 11, 7 кл)

Соляник М.Л. Урок англійської мови. Україна-наша Батьківщина

Соляник М.Л. Презентація до уроку "Україна-наша Батьківщина"

радіонова М.В.

Інтегрований урок з математики 2 клас

Презентація до інтегрованого уроку

Радіонова

Урок позакласного читання "Лелека"

Презентація до УПЧ "Лелека"

Бабіч Л.М.

Урок фізичної культури в 4 класі
Самоаналіз уроку фізичної культури в 4класі

Конорєзова

Матеріали відкритого уроку геометрії 8 клас "Веб-вкест "Теорема Піфагора" Вчитель Конорєзова О.О.УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА "СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ" (5 класс). Учитель Колесникова Л.А.

Категорія: Вчительська

 

Автор: Таня Д от 3-06-2018, 14:04, переглядів: 1 822 0Категорія: Виховна робота

 

Автор: Таня Д от 1-06-2018, 11:22, переглядів: 310 0

Скарбничка вихователя ( сценарії виховних заходів за 2013-2018 р.р. )

2017-2018 навчальний рік


Відкритий виховний захід "Моє успішне професійне майбутнє" 9 клас. Провели: Шарпай В.С. вихователь 9 кл., Мироненко О.Є. вчитель християнської етики, Федорова О.П. практичний психолог.
Дата:
20.04.2018 р.

Профорієнтація 9 кл 20.04.18р
Сценарій заходу


Відкритий виховний захід " Подорож в країну небезпечних предметів" 5 клас, вихователь: Тюрютикова Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
13.04.2018 р.

Скарбничка вихователя

Фотоальбом заходу

Сценарій заходу Подорож в Країну Небезпечних предметів


Відкритий виховний захід " Україна - це ми" 3-А клас, вихователь: Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
23.02.2018 р.Сценарій виховного заходу Україна - це ми - 2018


Відкрита самопідготовка " Чарівний світ навчання" 7 клас, вихователь: Тиха А.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
31.01.2018 р.

Розробка і презентація відкритої самопідготовки в 7 класі вихователь Тиха А.С.


Відкрита самопідготовка " Добре того навчати, хто хоче все знати" 3-А клас, вихователь: Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
08.12.2017 р.

Самопідготовка Петренко Т.В. 3-А кл.Відкрита самопідготовка " Подорож у космос" 3-Б клас, вихователь: Герасюта С.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст")
Дата:
14.11.2017 р.

Сценарій самопідготовки створений в ДПК "Універсал-online"

Презентація до самопідготовки2016-2017 навчальний рік


Виховний захід з елементами тренінгу " Вибір професії - вибір майбутнього" 9 клас, вихователі: Тюрютикова Т.В., Шарпай В.С, практичний психолог Федорова О.П.
Дата:
12.05.2017 р.
Мета: формування професійного самовизначення підлітків, обізнаності в виборі майбутньої професії, формування відповідального ставлення до вибору професії, виховання поваги до людей праці, бажання власними професійними досягненнями примножувати особисті та суспільні здобутки.


Матеріали для проведення виховного заходу з елементами тренінгу "Вибір професії - вибір майбутнього"


Самопідготовка-квест " Подорож до країни вивчених уроків" 6 кл., підготувала вихователь Бабіч Л.М. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії"),
Дата:
15.03.2017 р.

Самопідготовка-квест в 6 кл. вихователь Бабіч Л.М.


Виховна година " Свято книги" 2-А кл., підготували вихователі Духіна Л.І., ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії"), Петренко Т.В. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії")
Дата:
24.02.2017 р.

Сценарій Свята книги


Виховна година "Небесна сотня. Десяток юних янголів" 8 кл., підготувала вихователь Овчаренко Ю.О. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст.")
Дата:
21.02.2017 р.

Матеріали до заходу ( сценарій, презентація)


Спортивне свято "Тато, мама і я - спортивна сім`я" 2-Б кл., підготувала вихователь Герасюта С.С. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст.")
Дата:
17.02.2017 р.

Сценарій свята та відеокліп

Свято "З Україною в серці" 4 кл., підготувала вихователь Слєсарь Н.О. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст."
Дата:
21.11.2016 р.

Свято "З Україною в серці"

Виховна година "Дружба назавжди" 2-Б кл., підготувала вихователь Боровик О.М. ( кваліфікаційна категорія "спеціаліст."
Дата:
15.11.2016 р.
Розробка виховної години

Шкільна осіння спартакіада до Дня захисника України сценарії відкриття і закриття підготувала педагог-організатор Горбунова Т.О. ( спеціаліст І категорії ).

Дата:
жовтень 2016 р.
Мета: пропагування фізичної культури і спорту, як одного із засобів здорового способу життя людини, розвиток фізичних якостей, формування стійких інтересів до фізичної культури, використовуючи позитивний емоційний настрій.

Завдання.
• Прищеплювати любов та інтерес до народних свят України, в цьому випадку – до Дня захисника України.
• Створити атмосферу радості та емоційного благополуччя.
• Прищеплювати дітям любов до спорту та фізкультури, до спортивних змагань.
• Виховувати почуття патріотизму до своєї країни.
• Виховувати почуття дружби, колективізму, вміння контролювати свої вчинки.

Сценарії відкриття і закриття осінньої спартакіади 2016


Концерт до Дня захисника України провела педагог-організатор Горбунова Т.О. ( спеціаліст І категорії ).

Дата:
13.10.2016 р.
Мета: вшанувати пам’ять українських героїв, мужність та героїзм сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності України – воїнів АТО.
Прищеплювати інтерес до героїчного минулого держави і сьогодення, любов до Батьківщини. Виховувати патріотичні почуття до рідної землі, до захисників України та взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння.

Сценарій до Дня захисника України - 2016


2015 - 2016 н.р.


Відкритий виховний захід "Віночок українських звичаїв" провела вихователь 3 кл. Слєсарь Н.О. ( спеціаліст ).
Дата:
20.04.2016 р.
Мета: ознайомити дітей з українськими традиціями , звичаями, культурою українського народу, побутом української родини, народними символами та оберігами. їх значенням; формувати бажання вивчати історичне минуле України; виховувати у дітей шанобливе ставлення до матеріальних і духовних цінностей Батьківщини, любов до українського народу, рідного краю, потребу берегти традиції свого народу.

Сценарій Віночок українських звичаїв
Презентація до свята


Відкритий виховний захід "Свіча запалена від серця" провела вихователь 8 кл. Тюрютикова Т.В. ( спеціаліст ).
Дата:
16.03.2016 р.
Мета: пізнання учнями постаті Великого Кобзаря, актуальності його творчості; виховання любові до рідного краю; пробудження національної самосвідомості; патріотичне виховання і розвиток почуття гордості за свій народ, Батьківщину; формування готовності здобувати якісну освіту і добрими справами збагачувати Батьківщину; відобразити актуальність творчості Кобзаря сьогодні.

Свіча запалена від серця

Відкритий виховний захід "Конкурсна програма "Україна - дивовижна країна" провела вихователь 5 кл. Бабіч Л.М. ( спеціаліст ІІ категорії).
Дата:
11.11.2015 р.
Мета: розширити та поглибити знання учнів про державні та народні символи України; сприяти формуванню національної свідомості; збагачувати словниковий запас учнів; формувати пізнавальний інтерес та національну свідомість учнів; виховувати патріотичні почуття та почуття любові до своєї Батьківщини.Сценарій розважально-ігрової програми "Ми - українці" підготувала і провела Горбунова Т.О. педагог-організатор ( спеціаліст ІІ категорії). Дата: 12.09.2015 р.

Сценарій мітинга підготувала і провела захід Горбунова Т.О. педагог-організатор ( спеціаліст ІІ категорії).
а
Дата: 06.09.2015 р.
Сценарій мітингу до 72 річниці визволення Донбасу

2014 - 2015 н.р.
Відкритий захід 9 кл. провела вихователь Бабіч Л.М. "Людина для професії, чи професія для людини" ( спеціаліст ІІ категорії).
Дата: 18.03.2015 р.

Мета заняття[u][/u]:
Освітня:
• актуалізувати знання при виборі професії, усвідомити різницю між поняттями професія, спеціальність, кваліфікація і посада;
• розширити загальний і кругозір учнів на тему профорієнтація
Розвиваюча :
• розвиток індивідуальних і творчих здібностей дитини;
• розвиток мотивації досягнення успіху;
• створення умов для самопізнання;
Виховна :
• формування моральних якостей особистості, необхідних для успішного виконання професійної діяльності.
• формування навички самоорганізації;
• формування навички роботи в групі і т.п.
Бабіч Л.М. розробка заходу 18.03.2015р.
Бабіч Л.М. презентація до заходу 18.03.2015р.


Відкритий захід 4-А кл. провели вихователі Петренко Т.В. і Духіна Л.І. "Людина починається з добра" ( спеціалісти вищої категорії).

Дата: 05.12.2014 р.

Фотозвіт Людина починається з добра
Сценарій свята Людина починається з добра

Спортивне свято "Тато, мама, я - спортивна сім"я" провела вихователь 2 кл. Слєсарь Н.О. ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" )
Дата: 22.10.2014 р.

Мета: формувати позитивне ставлення до фізичної культури і спорту. Сприяти зміцненню учнівського та батьківського колективу. Розвивати силу, спритність, швидкість, фізичні вміння та навички дітей. Виховувати любов до фізкультури та спорту, почуття дружби, взаємодопомоги, колективізму.


2013-2014 н.р.

Спортивне свято "СПОРТЛАНДІЯ" провела вихователь Бабіч Л.М. ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" )

Мета: сприяти зміцненню здоров'я, опорно-рухового апарату, розвитку фізичних якостей (швидкості, спритності, витривалості); виховувати стійкий інтерес до занять фізичними вправами, позитивні морально-вольові якості, колективізм, дружелюбність, дисциплінованість.

Розробка свята "Спортландія"
Презентація "Спортландія"

Відкрита самопідготовка в 3-Б кл. провела вихователь Герасюта С.С. "Вибір професії - вибір майбутнього." ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" ).
Мета: Закріплювати знання учнів з української мови та математики; розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас; розвивати логічне мислення, увагу. Виховувати повагу до людей, які сумлінно працюють.

Обладнання: мультимедійне обладнання, фотоілюстрації "Професії", картки з назвами професій, завдання для групової та парної роботи, маски для інсценізації.

Форми роботи: Індивідуальна, парна, групова.

Методи роботи: Вправа "Роз'єднай слова", вправа "Асоціативний кущ", інсценізація, діаграма Венна, вправа "Мозковий штурм", вправа "Незакінчене речення".

Презентація до самопідготовки в 3-Б кл.
Розробка самопідготовки в 3-Б кл.

Відкритий захід 6-7 кл. провела вихователь Бабіч Л.М. "Земля на спільний дім." ( кваліфікаційна категорія " Спеціаліст" ).

Мета: сприяти формуванню розвитку пізнавального інтересу дітей;
стимулювати до пошукової діяльності;
сприяти повноцінному, цікавому проведенню вільного часу;
виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища.
Обладнання: інтерактивна дошка, бейджики, квітка, скринька з іграшкою, листи аркушу, медальки, призи для заохочення.

Повітря, земля і вода – це природа.
Природа – це я. І ти – це природа.
У Божому світі під сонцем одним
Повинні ми жити у згоді


Сценарій заходу.
Презентація до екологічного заходу

Відкритий захід 3-А кл. провели вихователі Петренко Т.В. і Духіна Л.І. "Він - скарб найбільший на Землі" ( спеціалісти вищої категорії).

Візьму я в руки хліб духмяний
Він незвичайний, він святий.
Ввібрав і пісню, й працю в себе
Цей хліб рум’яний на столі.
Йому до ніг вклонитись треба.
Він – скарб найбільший на Землі!

Відкрита самопідготовка в 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).


«Використання ІКТ та нестандартних методів і прийомів роботи з учнями молодших класів на годинах самопідготовки»
Навчальна мета: Повторити нумерацію двоцифрових чисел, провести усний рахунок на додавання та віднімання двоцифрових чисел. Повторити вивчені частини мови. Повторити і закріпити поняття «свійські тварини», «дикі тварини». Розвивати інтерес до виразного читання віршів.
Виховна мета: Сприяти зміцненню добрих стосунків між учнями; допомогти встановити позитивний психологічний клімат у класі ( на прикладах «взаємодопомоги»); формувати в учнів уявлення про призначення різних професій;
вчити дітей цінувати своє здоров’я і дбати про нього.
Обладнання: ТЗН – екран та відеопроектор; музична колонка; таблиці; картки з індивідуальними завданнями; іграшки для фізхвилинки; логічні вправи ( запис на дошці); картки для гри-естафети «Один-багато», картки з назвами диких тварин.


Відкрита самопідготовка в 5 кл. провела вихователь Поджарая О.О. ( спеціаліст І категорії).

Мета:
● вчити застосовувати на практиці отримані на уроці знання;
● раціонально використовувати час, відведений на с/п;
● розвивати уміння усного мовлення, логічне мислення, увагу та пам’ять, навички самоперевірки;
● виховувати відповідальне відношення до навчання, уважність і охайність при виконанні домашнього завдання;
● сприяти розвитку ціннісних пріоритетів, шляхом залучення
до спільної колективної діяльності.

Задачі:
● навчити дітей правильно спілкуватися при виконанні групових завдань;
● провести релаксацію для налаштування на виконання домашніх завдань;
● виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, колективізм засобами
ігрових моментів.
Обладнання: мультимедійна презентація, музичні фонограми,аркуші з прислів'ями про книгу, картки з дробами, квіти з паперу, годинник.


Розробка самопідготовки в 5 кл. вих. Поджарая О.О.
Презентація до самопідготовки в 5 кл. вих. Поджарая О.О.

Виховний захід "Ми діти твої, Україно!" 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).


Сценарій в/з "Ми діти твої, Україно!"
Презентація до в/з "Ми діти твої, Україно!"

Спортивне свято "Рух заради здоров'я" 2-А кл. провела вихователь Петренко Т.В. ( спеціаліст вищої категорії).


Девіз змагань: Якщо спорт полюбиш,
сильним, спритним будеш.
Мета: Створити атмосферу радості, співпереживання, активного
відпочинку. Залучити до участі у святі максимальну кількість
учнів, вчителів. Пропагувати здоровий спосіб життя,
збільшувати руховий режим школярів, розвивати рухливі
якості учнів
– спритність, швидкість, витривалість. Виховання в учнів
почуття колективізму, вміння вести себе в нестандартних
ситуаціях і приймати швидкі рішення. Згуртувати учнівський
колектив у загальній справі – піклування про своє життя і
здоров'я.

Сценарій спортивного свята "Рух заради здоров'я"

Свято "Посвячення в першокласники" 1 кл. провели вихователі Катасонова В.В., Конорєзова О.О., вчитель Столяренко В.М.


Сценарій свята "Посвячення в першокласники"
Презентація до свята "Посвячення в першокласники"

Відкрита самопідготовка в 5 кл. провела вихователь Бабіч Л.М.


Завдання:
● вчити застосовувати на практиці отримані на уроці знання;
● раціонально використовувати час, відведений на с/п;
● виховувати відповідальне відношення до навчання, уважність і охайність при виконанні домашнього завдання;
● сприяти розвитку ціннісних пріоритетів до друзів шляхом залучення
до спільної колективної діяльності.
Обладнання:
мультимедійна презентація, аркуші, магніти, м’ячик, глобус, медальки.
Самопідготовка в 5 кл. вихователя Бабіч Л.М.
Презентація до самопідготовки в 5 кл. вихователя Бабіч Л.М.

Свято "Країна Здоров'я" 2 кл. провели вихователі Мироненко О.Є., Петренко Л.І., вчитель Кошова Т.П.
Мета:
- в ігровій формі розширити знання дітей про здоров'я та чинники, що сприяють його зміцненню;
- формувати свідому установку на здоровий спосіб життя;
- розвивати творчі здібності вихованців шляхом участі театралізованій ігровій програмі.
Обладнання:
- спортивні знаряддя - м'ячі, кеглі;
- інтерактивна дошка та мультімедійний проектор.
Сценарій свята "Країна Здоров'я"

Категорія: Виховна робота

 

Автор: Таня Д от 26-05-2018, 20:16, переглядів: 369 0

Останній дзвоник проводжав цього дня 20 випускників в доросле життя.

Минула чарівна пора - дитинство минуло,
Роки шкільні, мов у сні пройшли - промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,
Доброї бажаємо долі, успіхів, досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!


Останній дзвоникОстанній дзвоник - 2018

Категорія: Виховна робота

 

Автор: Таня Д от 18-05-2018, 20:02, переглядів: 398 0

18 травня 2018 року на футбольному майданчику ДОЦ "Перлина Донеччини" пройшла IX відкрита першість з футболу Святогірської ЗСШІ І-ІІ ст. №12 облради. В змаганнях прийняли участь команди: Богородичанської ЗОШ І-ІІ ст., Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. та дві команди школи-інтернату. В запеклій боротьбі перемогу святкувала команда Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. Вітаємо переможців. Наші команди посіли почесні ІІ і ІІІ місця.


Футбол - 2018IX першість з футболу - 2018

Ми бажаємо майбутніх перемог нашій команді та чекаємо всіх на X ювілейній першості в травні 2019 року.

Категорія: Оздоровлення та спорт

 

Автор: Таня Д от 18-05-2018, 19:01, переглядів: 350 0

Категорія: Виховна робота

 

Автор: Таня Д от 17-05-2018, 21:11, переглядів: 434 0

Категорія: Дошка оголошень